Regulamin

Regulamin


Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Obiektu hotelowego The BOGUSZ Wladyslawowo i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub poprzez podpisanie karty meldunkowej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.


1. Pokój w Obiekcie hotelowym The BOGUSZ Wladyslawowo wynajmowany jest na doby.
2. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15.00, a kończy o godz. 12.00 dnia następnego.
3. Podczas zameldowania należy okazać aktualny dowód osobisty bądź paszport. Obiekt informuje, że dokumenty tożsamości Gości nie są kserowane bądź skanowane.
4. Płatność za pobyt uiszczana jest każdorazowo przed zameldowaniem lub w formie przedpłaty w momencie dokonania rezerwacji.
5. Rezerwacja pobytu jest gwarantowana w momencie dokonania całkowitej przedpłaty za pobyt.
6. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę
7. Zatrzymanie pokoju po godzinie 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku gdy Gość opuści pokój do godziny 15.00,zostanie naliczona opłata za nie mniej niż za pół doby.
8. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 8.00 w którym upływa termin najmu pokoju.
9. Obiekt hotelowy The BOGUSZ Wladyslawowo uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
10. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, także w czasie wynajmu.
11. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju w godzinach 7.00 - 19.00. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody bądź krzywdy w czasie pobytu w pokoju osoby niezameldowanej, Obiekt hotelowy The BOGUSZ Wladyslawowo nie ponosi odpowiedzialności.
12. W Obiekcie Hotelowym The BOGUSZ Wladyslawowo zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa gości hotelowych. Dane z monitoringu są przechowywane przez 14 dni. Dane z monitoringu mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb.
13. W Obiekcie hotelowym The BOGUSZ Wladyslawowo obowiązuje całkowity zakaz palenia, za nieprzestrzeganie zakazu Obiekt obciąży `Gości karą w wysokości 800 PLN
14. W Obiekcie hotelowym The BOGUSZ Wladyslawowo obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Obiekt bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu.
15. W pokojach hotelowych nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
16. Gościom hotelowym nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych ich wyposażeniu w tym przestawieniem mebli ,naruszając przy tym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo Gości.
17. Gość hotelowy ma obowiązek zapoznania się z wyposażeniem pokoju oraz zachowania go w stanie nienaruszonym
18. Każdorazowo opuszczając pokój Gość ma obowiązek należycie go zabezpieczyć, tak, aby dostęp do niego osób trzecich nie był możliwy. W czasie nieobecności Gościa w pokoju drzwi i okna powinny pozostać zamknięte
19. Przenoszenie wyposażenia pokoju do innego pokoju jest niedozwolone.
20. Obiekt hotelowy The BOGUSZ Wladyslawowo ma obowiązek zapewnić:
20.1. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
20.2. bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu, w tym danych osobowych
20.3. profesjonalną i uprzejmą obsługę
20.4. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa w pokoju hotelowym
20.5. wymianę bielizny pościelowej i ręczników co 3 dni lub na życzenie Gościa.
20.6 w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte
21. Na życzenie gościa Obiekt hotelowy The BOGUSZ Wladyslawowo świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
21.1. udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
21.2. budzenie o wyznaczonej godzinie
22.3. przechowywanie bagażu gości zameldowanych w obiekcie
22.4. skanowanie i drukowanie dokumentów
23. Obiekt hotelowy The BOGUSZ Wladyslawowo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
24. Obiekt hotelowy The BOGUSZ Wladyslawowo nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa
25. Obiekt hotelowy The BOGUSZ Wladyslawowo nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na balkonie, w pojeździe oraz żywe zwierzęta.
26. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów. wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
27. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu
28. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
29. Obiekt hotelowy The BOGUSZ Wladyslawowo zastrzega sobie prawo kontrolnego wejścia do pokoju, w przypadku gdy od 24 godzin nie można nawiązać kontaktu z Gościem.
30. W Obiekcie hotelowym The BOGUSZ Wladyslawowo obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 21.00 do godziny 7.00. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług hotelowych mają obowiązek zachowywać się tak, aby nie zakłócać spokoju innych gości
31. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
32. Gość hotelowy ma prawo, za dodatkową opłatą, do zamieszkiwania w pokoju hotelowym ze zwierzęciem
33. Zabronione jest wprowadzanie na teren obiektu zwierząt mogących stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, w szczególności zwierząt jadowitych.
34. Gość ponosi wszelką odpowiedzialność finansową i prawną za szkody wyrządzone przez zwierzę przebywające na terenie Obiektu hotelowego The BOGUSZ Wladyslawowo
35. Właściciele psów i innych zwierząt są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez nich na terenie obiektu jak i w jego otoczeniu.
36. Obiekt hotelowy The BOGUSZ Wladyslawowo ma prawo przerwać świadczenie usługi noclegowej, która została już opłacona w przypadku gdy Gość hotelowy zakłóca porządek. Przerwanie pobytu gościa w takim przypadku nie stanowi podstawy do zwrotu należności wpłaconej za pobyt
37. Obiekt hotelowy The BOGUSZ Wladyslawowo może odmówić zameldowania osobom niepełnoletnim oraz zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.
38. Obiekt hotelowy The BOGUSZ Wladyslawowo może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie dotyczącą gości, właścicieli obiektu lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Obiekcie hotelowym The BOGUSZ Wladyslawowo.
39. Obiekt hotelowy The BOGUSZ Wladyslawowo zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania z niej środków w wysokości wartości pobytu
40. Obiekt hotelowy The BOGUSZ Wladyslawowo zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
41. Przedmioty osobiste, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres.
42. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Obiekt przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu Obiekt przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny
43. Wszelkie reklamacje, uwagi dotyczące pobytu powinny być składane do Kierownictwa Obiektu pisemnie na adres email: recepcja@bogusz-wladyslawowo.pl
44. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Obiektem hotelowym The BOGUSZ Wladyslawowo jest Sąd właściwy dla siedziby głównej Obiektu.